Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUNART.COM.PL

I. O nas.

Właścicielem Lunart.com.pl jest Sylwia Rzemińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą La Luna Sylwia Rzemińska (adres prowadzenia działalności: ul. Czarny Potok 17 lok. 38, 33-380 Krynica-Zdrój) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 734-354-65-23, REGON: 366660431 adres poczty elektronicznej: sklep@lunart.com.pl

II. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
4. Sklep internetowy (Sklep) – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.lunart.com.pl
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem a Klientem;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
10. Konto klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

III. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lunart.com.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.lunart.com.pl prowadzony jest przez La Luna Sylwia Rzemińska, ul. Czarny Potok 17/38, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-354-65-12
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego .
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich informacji wymaganych w formularzu udostępnionym przez sprzedawcę. W celu utworzenia indywidualnego bezpłatnego konta niezbędne jest podanie danych osobowych. Podczas rejestracji ustalany jest login i indywidualne hasło.
W naszym sklepie internetowym istnieje możliwość złożenia zmówienia, jako ”gość” bez konieczności rejestracji indywidualnego konta. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.
2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.
3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.
5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a) Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
b) Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
c) Korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
d) Wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
e) Dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest paragon bądź faktura (wystawiana na życzenie klienta)
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy La Luna Sylwia Rzemińska
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lunart.com.pl , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
7. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposób:
a) Wpłata na rachunek Sprzedawcy za pośrednictwem przelewu bankowego,
b) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
8. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

VI. Dostawa.

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera lub paczki w RUCH-u . Koszty dostawy podane są na stronie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisania z przewoźnikiem protokołu obejmującego informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient ma możliwość powiadomić o powyższym przewoźnika domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

VII. Ceny i metody płatności.

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Wpłatą na rachunek Sprzedawcy za pośrednictwem przelewu bankowego,
b) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres La Luna Sylwia Rzemińska, ul. Czarny Potok 17/38, 33-380 Krynica-Zdrój, podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.
3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
4. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

X. Postanowienia końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La Luna Sylwia Rzemińska, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La Luna Sylwia Rzemińska, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę La Luna Sylwia Rzemińska.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Lunart Handmade